REGULAMIN

REGULAMIN

projektu edukacyjnego „Maestro – letnia akademia mistrzowska”.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem projektu edukacyjnego „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego „Prymus”. Placówka edukacyjna wpisana pod numerem 2/20 do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Nr pisma EK-05.4430.13.197.2020 z dnia 14 lutego 2020 r, prowadzona przez Śląskie Centrum Kształcenia zawodowego PRYMUS sp. z o.o. z siedzibą 31-202 Kraków ul. Prądnicka 48 lok.4 (zwana dalej Organizatorem).
 2. Projekt skierowany jest do uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów uczelni muzycznych zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności wokalnych oraz gry na instrumencie.
 3. Projekt skierowany jest także do nauczycieli i wykładowców przedmiotów muzycznych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i nabywaniem merytorycznych kompetencji zawodowych.
 4. Celem projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest edukacja młodzieży, popularyzacja twórczości muzycznej, kształtowanie umiejętności technicznych oraz wrażliwości artystycznej w szczególności poprzez stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu instrumentalnego pod opieką wybitnych postaci świata muzycznego z poszczególnych specjalności. Ponadto nabycie przez uczestniczących w projekcie nauczycieli i wykładowców, nowych kompetencji i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki procesu kształcenia w danej specjalności.
 5. Partnerem projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, które zgodnie ze swoją misją wspiera rozwój kultury muzycznej, promuje muzykę kameralną oraz artystów muzyków, a także wspomaga działania związane z edukacją muzyczną zarówno uczniów i studentów jak i nauczycieli i wykładowców.

 

§2 Czas, miejsce i przebieg

 1. Termin realizacji projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” obejmuje okres od 17 sierpnia do 10 września 2020 roku.
 2. Miejsce realizacji projektu. Docelowo miejscem realizacji projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest miasto Sucha Beskidzka udostępniające na potrzeby projektu w określonych miejscach sale do ćwiczeń i zajęć oraz przestrzeń koncertową Zamku w Suchej Beskidzkiej.
 3. Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego projekt „Maestro – letnia akademia mistrzowska” w roku 2020 będzie realizowany w formie zdalnej (on-line) z wykorzystaniem dostępnych technik kształcenia na odległość.

 

§3 Uczestnicy

 1. „Maestro – letnia akademia mistrzowska” zakłada uczestnictwo na 3 poziomach:
  1. wariant 1 „standard” – dostępny dla uczniów i studentów zainteresowanych indywidulanymi zajęciami z wybranym nauczycielem w wymiarze 5 lekcji (45 min). Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz nagranie audio-video z zajęć wyłącznie do użytku własnego,
  2. wariant 2 „obserwator” – dostępny dla nauczycieli i wykładowców zainteresowanych uczestnictwem w charakterze obserwatora w 5 indywidulanych lekcjach prowadzonych z uczniem przez wybranego profesora oraz udziałem w 45 minutowym webinarze z możliwością uzyskania odpowiedzi na wcześniej przygotowane i przekazane indywidualnie pytania skierowane do wybranego profesora. Na zakończenie projektu uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o udziale w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego wg wzoru MEN, przydatne podczas dokumentowania podnoszenia własnych kompetencji zawodowych podczas realizacji stażu związanego z awansem zawodowym.
  3. wariant 3 „obserwator plus” – dostępny dla nauczycieli i wykładowców zainteresowanych uczestnictwem w charakterze obserwatora we wszystkich indywidulanych lekcjach prowadzonych z uczniami przez wybranego profesora oraz udziałem w 45 minutowym webinarze z możliwością uzyskania odpowiedzi na wcześniej przygotowane i przekazane indywidualnie pytania skierowane do wybranego profesora. Na zakończenie projektu uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o udziale w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego wg wzoru MEN, przydatne podczas dokumentowania podnoszenia własnych kompetencji zawodowych podczas realizacji stażu związanego z awansem zawodowym.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.maetro-masterclasses.pl, w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej dla danej opcji uczestnictwa, na wskazany rachunek bankowy organizatora.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej, uczestnik uzyska potwierdzenie zapisu wraz dostępem do harmonogramu zajęć i z możliwością samodzielnego wyboru/rezerwacji dostępnych terminów udziału w zajęciach.
 4. Z uwagi na ograniczoną ilość uczestników, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Po wyczerpaniu miejsc na dany wariant uczestnictwa, istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową.
 6. Informacja o wyczerpaniu miejsc będzie dostępna na stronie www. Maestro-masterclasses.pl
 7. Wpisanie się na listę rezerwową nie wymaga dokonania opłaty rejestracyjnej.
 8. W przypadku rezygnacji uczestnika, jego zwolnione miejsce jest oferowane pierwszej osobie z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
 9. Rezygnację z udziału w kursie należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail na adres: office@maestro-masterclasses.com
 10. Każdy z uczestników ma prawo zrezygnować w każdym czasie z udziału w kursie, z zastrzeżeniem, że:
  1. w przypadku rezygnacji przed datą rozpoczęcia kursu i dokonania wpłaty w pełnej wysokości, zwrot kosztu udziału w kursie zostanie dokonany wyłącznie w wysokości kwoty opłaty za kurs,
  2. w przypadku rezygnacji w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia kursu pełny koszt udziału w kursie nie podlega zwrotowi,
  3. niestawienie się uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z obowiązku pełnej odpłatności oraz nie jest podstawą do dochodzenia obniżenia kosztu udziału w kursie,
 11. W każdej sytuacji opłata rejestracyjna jest bezzwrotna.
 12. Osoba, z listy rezerwowej, która otrzyma informację o możliwości zapisu dokonuje opłaty rejestracyjnej w wysokości zgodnej z uczestnictwem w wybranym wariantem.
 13. Na 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu, uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązany jest opłacić koszt udziału w kursie w wysokości określonej odpowiednio do wybranego wariantu uczestnictwa. UWAGA: liczy się data zaksięgowania środków na rachunku organizatora.
 14. W przypadku braku wpłaty w ww. terminie, organizator zastrzega sobie prawo do uznania rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w kursach i przyjęcia na to miejsce osoby z listy rezerwowej.
 15. Wpłat należy dokonać na rachunek organizatora: Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS sp. z o.o. (31202) Kraków ul. Prądnicka 48 lok. 4 Nr rachunku: BNP Paribas 95 1600 1462 1882 0757 8000 0001 W tytule wpłaty należy podać odpowiednio: Opłata rejestracyjna lub opłata za kurs oraz nazwisko i imię oraz adres uczestnika.
 16. Uczestnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej lub działający w jego imieniu rodzic/prawny opiekun zgłaszający się do projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, zgodnie z polityką RODO.

 

§4 Postanowienia organizacyjne, cennik

 1. Organizator projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” zapewnia uczestnikom zajęcia z profesorami wskazanymi na stronie internetowej projektu.
 2. Nie dopuszcza się zamiany profesorów, z wyłączeniem przypadków losowych.
 3. Zmiana profesora wymaga wyrażenia akceptacji uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej działającego w jej imieniu rodzica/prawnego opiekuna.
 4. W przypadku zmiany profesora prowadzącego zajęcia uczestnik zapisany na kurs zostanie bezzwłocznie o powyższym poinformowany.
 5. W przypadku zmiany profesora, uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kursie co jest jednoznaczne ze zwolnieniem z opłaty za kurs.
 6. Organizator projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” zapewnia uczestnikom dostęp „on-line” do prowadzonych zajęć oraz gwarantuje wykorzystanie środków zapewniających możliwie najlepsze parametry techniczne do transmisji on-line.
 7. Z tytułu udostępnienia platformy on-line organizator nie pobiera dodatkowych opłat.
 8. Organizator nie odpowiada za jakość połączenia internetowego leżącą po stronie uczestnika.
 9. Udział w projekcie „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest odpłatny. Całkowity koszt udziału uzależniony jest od wyboru kategorii uczestnictwa i składa się z opłaty rejestracyjnej oraz kosztu kursu.
 10. Cennik udziału w projekcie „Maestro – letnia akademia mistrzowska”:
  1. wariant 1 „standard” – cena 400 zł lub 250€ w tym: 120 zł (100€) opłata rejestracyjna i 280 zł (150€)koszt kursu. Wariant ten dostępny jest dla uczniów i studentów zainteresowanych indywidulanymi zajęciami z wybranym profesorem w wymiarze 5 lekcji (45 min). Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz nagranie audio-video z zajęć wyłącznie do użytku własnego,
  2. wariant 2 „obserwator” – cena 99 zł w tym: 33 zł opłata rejestracyjna i 66 zł koszt kursu. Wariant ten dostępny dla nauczycieli i wykładowców zainteresowanych uczestnictwem w charakterze obserwatora w 5 indywidulanych lekcjach prowadzonych z uczniem przez wybranego profesora oraz udziałem w 45 minutowym webinarze z możliwością uzyskania odpowiedzi na wcześniej przygotowane i przekazane indywidualnie pytania skierowane do wybranego profesora. Na zakończenie projektu uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o udziale w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego wg wzoru MEN, szczególnie przydatne dla nauczycieli podczas dokumentowania podnoszenia własnych kompetencji zawodowych przy realizacji stażu związanego z awansem zawodowym,
  3. wariant 3 „obserwator plus” – cena 149 zł w tym: 50 zł opłata rejestracyjna i 99 zł koszt kursu. Wariant ten dostępny dla nauczycieli i wykładowców zainteresowanych uczestnictwem w charakterze obserwatora we wszystkich indywidulanych lekcjach prowadzonych z uczniami przez wybranego profesora oraz udziałem w 45 minutowym webinarze z możliwością uzyskania odpowiedzi na wcześniej przygotowane i przekazane indywidualnie pytania skierowane do wybranego profesora.Na zakończenie projektu uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie o udziale w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego wg wzoru MEN, szczególnie przydatne dla nauczycieli podczas dokumentowania podnoszenia własnych kompetencji zawodowych przy realizacji stażu związanego z awansem zawodowym.
 11. Ceny podane powyżej są wyrażone złotych polskich, a w przypadku cen okreslonych w walucie EURO, są przeliczone wg kursu EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień dokonania zapłaty.  Są to kwoty brutto. Usługa edukacyjna zwolniona z VAT.
 12. Każdy z uczestników otrzyma fakturę dokumentującą poniesiony koszt, z zastrzeżeniem prawidłowo podanych danych płatnika wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
 13. Wszyscy uczestnicy oraz profesorowie prowadzący zajęcia zobowiązani są do udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Ponadto, zarówno uczestnicy jak i profesorowie prowadzący zajęcia zobowiązani są do punktualności i przestrzegania harmonogramu.

 

§5. Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania lub fotografowania zajęć prowadzonych w ramach kursu. Uczestnicy dokonując zgłoszenia do udziału w kursie wyrażają jednocześnie zgodę na przeniesienie na Organizatora prawa do wykorzystywania nagrań utworów wykonywanych w trakcie wydarzenia.
 2. Uczestnik zgłoszony wg wariantu „standard”, a w przypadku osoby niepełnoletniej lub działający w jego imieniu rodzic/prawny opiekun zgłaszający się do projektu, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby emisji i rejestracji audio-video lekcji.
 3. Materiał audio-video zostanie przekazany uczestnikom wg wariantu „standard”, po zakończonych zajęciach z zastrzeżeniem, ze będzie on wyłącznie wykorzystywany na użytek własny, bez prawa publicznego odtwarzania, kopiowania.
 4. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie do przeniesienia – poprzez obowiązkową akceptację w formularzu zgłoszeniowym do udziału w kursie – na Organizatora praw do wykorzystania nagrań utworów powstałych w trakcie kursu na następujących polach eksploatacji: prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania (w tym poprzez platformę YouTube); prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line artystycznego wykonania przez uczestników w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; prawo nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia materiału z artystycznym wykonaniem uczestników w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, prawo wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; prawo dostosowania dzieła do wymagań Organizatora; prawo wykorzystania utworu w celu promocji i reklamy Organizatora oraz kursu;
 5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 4 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie oraz następuje bez wynagrodzenia i nastąpi z chwilą wykonania przez uczestnika utworów w trakcie kursu.
 6. W celu wykonania postanowień zawartych w ust. 2, 3 i 4 poprzez zgłoszenie do udziału w kursie, uczestnik zrzeka się wykonywania praw wynikających z przysługującej jemu ochrony dóbr osobistych dotyczących artystycznego wykonania.
 7. Wyrażona przez uczestnika nieodwołalna zgoda na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w trakcie kursu wykorzystana będzie wyłącznie do celów promocji kursu lub Organizatora.

 

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Poniższe zapisy dotyczą danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem udziału w kursie.
 2. Uczestnik kursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zwanych dalej „Danymi Osobowymi”) pozyskanych przez Organizatora w celu:promocji działalności Organizatora, informowania o działalności Organizatora, rozpowszechniania materiałów promocyjnych na potrzeby związane z realizacją kursu, w tym publikacji tych materiałów w Internecie i drukach promocyjnych,
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje Uczestnika, że: administratorem Danych Osobowych jest Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – 31-202 Kraków ul. Prądnicka 48 lok.4
 5. Organizator wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą: poczty tradycyjnej na adres 31-202 Kraków ul. Prądnicka 48 lok.4 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: r.kokot@sckz.pl;
 6. Organizator przetwarza Dane Osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach: Podstawa prawna Cel przetwarzania Danych Osobowych Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Zawarcie, wykonanie, kontrola w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia kursu, dochodzenie roszczeń wynikających z realizacji kursu. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapewnienie ochrony informacji oraz przestrzeganie tajemnic zawodowych, zapewnienie obsługi informatycznej, finansowej i administracyjnej, udostępnianie Danych Osobowych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Określony w ust. 1 powyżej.
 7. Dane Osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom (odbiorcom) takim jak: a) audytor, rewident, kontroler, doradca prawny lub finansowy, b) banki, c) inne podmioty zaangażowane w realizację działań związanych z przedmiotem realizacji kursu, d) podmioty realizujące usługi pocztowe,
 8. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres istnienia praw i roszczeń wynikających z realizacji kursu oraz okres, w którym może mieć miejsce kontrola zawarcia i wykonania realizacji kursu na podstawie przepisów prawa. Dane Osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres niż wskazany w zdaniu poprzednim, jeżeli taki okres wynika z mających zastosowanie przepisów prawa. W zakresie przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę Dane Osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody;
 9. Uczestnik ma prawo do:
  1. dostępu do Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania Danych Osobowych,
  3. usunięcia Danych Osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
  6. przenoszenia Danych Osobowych;
 10. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Organizatora w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 11. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 12. Obowiązkowe jest podanie Danych Osobowych, których przetwarzanie będzie następować na podstawie przepisów prawa, bez potrzeby uzyskiwania zgody na to przetwarzanie, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości i realizacji celu i zakresu niezbędnego dla przeprowadzenia kursu. Podanie pozostałych Danych Osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym, jest ono dobrowolne, jednakże skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów, o których mowa w ust. powyżej,
 13. Uczestnik nie będzie podlegał decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 14. Uczestnik jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych uzyskanych od Organizatora niezgodnie z treścią realizacji kursu, a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają Uczestnika.
 15. Celem zapewnienia odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa danych osobowych Administrator zgodnie z art. 32 ust.1 RODO wdrożył następujące techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa: • szafy w pomieszczeniach zamykanych na klucz, • dostęp do pomieszczeń tylko dla Administratora i osób upoważnionych, • instalacja oprogramowania zabezpieczającego, • zabezpieczenie komputera hasłem dostępu, • system wykrywania włamań.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Zgłoszenie do udziału w Kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w formie pisemnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego, które wystąpiły w trakcie procesu rekrutacji, na które nie miał wpływu lub których zaistnienia nie można było przewidzieć. W takim przypadku każdy uczestnik ma prawo do zwrotu kosztu kursu oraz 35% opłaty rejestracyjnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatorów.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

REGULATIONS

of the educational project „Maestro – Summer Master Academy”.

 English rules translated by leading translating program

 

§1 General provisions

1.The organizer of the educational project „Maestro – Summer Master Academy” is the Non-Public Centre for Vocational Education „Prymus”. Educational facility entered under number 2/20 in the Register of Private Schools and Establishments kept by the President of the City of Krakow. No. of the letter EK-05. 4430. 13. 197. 2020 from 14th February 2020, conducted by Śląskie Centrum Kształcenia zawodowego PRYMUS sp. z o. o. with its registered office 31-202 Kraków ul. Prądnicka 48/ 4 (hereinafter referred to as the Organiser).

2. The project is addressed to music school pupils, students and graduates of music universities interested in developing their vocal skills and playing the instrument.

3. The project is also addressed to teachers and lecturers of music subjects interested in broadening their knowledge and acquiring new substantive professional competences.

4. The main purpose of the project „Maestro – Summer Master Academy” is to educate young people, popularize musical output, figure their technical skills and artistic sensitivity, in particular by creating opportunities to improve their instrumental skills under lead of prominent figures of the music world from particular specialties. In addition, the acquisition by the participating teachers and lecturers of new competences and skills in the field of didactics and methodology of education process in a given specialty

 

§2 Time, place and course

1. The project „Maestro – Summer Master Academy” will take place between 15 th of August till 10th of September 2020.

2. Place of project implementation. Ultimately, the place where the „Maestro – summer master academy” project is implemented is the city of Sucha Beskidzka, providing for the purposes of the project, in specific places, rooms for exercises and classes as well as the concert space of the Castle in Sucha Beskidzka.

3. In view of the epidemic risk situation, the „Maestro – summer master academy” project will be implemented in 2020 in a remote (on-line) form using available distance education techniques.

 

§3 Course participants

1. „Maestro – summer master academy” assumes participation in variant „standard” – available for students interested in individual classes with a selected teacher for 5 lessons (45 min). At the end of the course the participant receives a certificate and an audio-video recording of the course for personal use only.

2. In order to participate in the „Maestro – summer master academy” project, it is necessary to correctly fill in the application form, available on the website www. maetro-masterclasses. pl, by 21 July 2020 and pay the registration fee in the amount specified for the given participation option to the indicated bank account of the organizer.

3. After the registration fee has been booked, the participant will receive a confirmation of his/her enrolment with access to the class schedule and the possibility to choose/book the available dates of participation in the classes.

4. Due to the limited number of participants, the order of registration is decisive.

5. After exhaustion of places for a given option of participation, there is a possibility to be registered on a reserve list.

6. Information about the exhaustion of places will be available on the website. Maestro-masterclasses. pl

7. There is no registration fee for joining reserve list.

8. In case of participant’s resignation, his or her vacancy is offered to the first person on the reserve list in the order of application.

9. Resignation from participation in the course should be reported via e-mail to: biuro@maestro-masterclasses. pl

10. Each participant has the right to resign from participation in the course at any time, provided that:

a. in the case of resignation before the date of commencement of the course and make a full payment, the cost of participation in the course will be refunded only in the amount of the fee for the course,

b. in the case of resignation within 3 days before the date of commencement of the course or the full cost of participation in the course is not refundable,

c. failure to attend the classes does not release the participant from the obligation of full payment and is not the basis for claiming a reduction in the cost of participation in the course,

11. In all cases, the registration fee is non-refundable.

12. A person from the reserve list who receives information about the possibility of registration shall pay the registration fee in the amount consistent with participation in the selected option.

13. 14 days before the start of the course, the participant or his/her legal guardian is obliged to pay the cost of participation in the course in the amount determined according to the chosen option of participation. NOTE: the date on which the funds are credited to the organizer’s account counts.

14. In case of lack of payment in the aforementioned If the participant is not able to attend the courses on time, the organizer reserves the right to acknowledge the participant’s resignation from participating in the courses and accept a person from the reserve list.

15. Payments should be made to the account of the organizer: Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS sp. from the o. o. ( 31202) Kraków ul. Prądnicka 48 lok. 4 Account No. : BNP Paribas 95 1600 1462 1882 0757 8000 0001 The payment title should include, respectively: Registration fee or course fee and the name and address of the participant.

16. The Participant, and in the case of a minor, or a parent/legal guardian acting on his or her behalf, who is applying for the project, agrees to have his or her personal data processed by the Organisers, in accordance with the policy of RODO.

 

§4 Organizational provisions, price list.

1. The organizer of the project „Maestro – summer master academy” provides participants classes with professors indicated on the project website. No exchange between professors is allowed, except in random cases.

2. A change of professor requires the acceptance of the participant and, in the case of a minor acting on his/her behalf, a parent/legal guardian.

3. In the case of a change of the professor who is teaching the course, the participant enrolled in the course will be immediately informed about this.

4. In case of a change of professor, the participant has the right to resign from participation in the course, which is equivalent to exemption from the course fee.

5. The organizer of the „Maestro – summer master academy” project provides participants with „on-line” access to the classes and guarantees the use of means ensuring the best technical parameters for on-line transmission.

6. The organizer does not charge additional fees for providing the online platform.

7. The organizer is not responsible for the quality of the internet connection on the part of the participant.

8. Participation in the „Maestro – Summer Masters’ Academy” is payable. The participation price depends on the choice of participation category and consists of the registration fee and the cost of the course.

9. Price list for participation in the „Maestro – summer master academy” project

a. Variant „standard” – price 250€ , including: 100 € registration fee and PLN 150€ cost of the course. This variant is available to pupils and students interested in individual classes with a selected professor for 5 lessons (45 min). After the course, the participant receives a certificate and audio-video recording of the classes for personal use only,

10. The prices are given in Polish zlotys and they are gross amounts. Educational service exempt from VAT.

11. Each participant will receive an invoice documenting the cost incurred, subject to correctly provided payer’s details indicated in the application form.

12. All participants and professors conducting classes are obliged to participate in all planned classes. In addition, both participants and professors conducting classes are required to be punctual and follow the schedule.

 

§5. Additional provisions

1. The organizer reserves the right to record or photograph classes conducted as part of the course. Participants submitting their application for participation in the course agree at the same time to transfer to the Organizer the right to use the recordings of songs performed during the event.

2. The participant registered according to the „standard” variant, and in the case of a minor or a parent / legal guardian acting on his behalf, who submits to the project, agrees to use the image for the purposes of broadcasting and recording audio-video lessons.

3. The audio-video material will be forwarded to participants according to the „standard” option, after the classes are completed, with the proviso that it will only be used for personal use, without the right of public reproduction or copying.

4. The participant undertakes at the same time to transfer – by obligatory acceptance in the application form to participate in the course – to the Organizer the rights to use recordings of works created during the course in the following fields of use:

a. the right to publicly play and broadcast (including via the YouTube platform);

b. the right to record, reproduce, publish and disseminate in the on-line system of artistic performance by participants in a way that allows reception by interested end users of the network, as well as on any audiovisual medium, in particular on magnetic medium and computer disk and all types of media intended for digital recording;

c. the right to broadcast, rebroadcast and reproduce, as well as make publicly available the recording of the material with the artistic performance of the participants in such a way that everyone can have access to it at the place and time chosen by them,

d. the right to enter the song in the computer’s memory and in its own databases;

e. the right to adapt the work to the requirements of the Organizer;

f. the right to use the work to promote and advertise the Organizer and the course;

5. The transfer of rights referred to in para. 4 is not limited in time or territory, it occurs without remuneration and will occur when the participant performs songs during the course.

6. In order to implement the provisions contained in para. 2, 3 and 4 by registering for the course, the participant waives the exercise of rights arising from the protection of his personal rights regarding artistic performance.

7. The participant’s irrevocable consent to free use of his image recorded during the course will be used solely for the purpose of promoting the course or the Organizer.

 

§6 Protection of personal data.

1. The following provisions apply to personal data obtained in connection with the participation in the course.

2. The participant of the course provides his personal data voluntarily.

3. The Participant agrees to the processing of his personal data (hereinafter referred to as „Personal Data”) obtained by the Organizer in order to:

a. promotion of the Organiser’s activities,

b. informing about the Organiser’s activities,

c. dissemination of promotional materials for the needs related to the implementation of the course, including publication of these materials on the Internet and promotional prints,

4. In accordance with art. 13 section 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on data protection) Journal of Laws EU.L.2016.119.1, hereinafter referred to as „GDPR”, the Organizer informs the Participant that:

a. the administrator of Personal Data is the Silesian Center for Vocational Education PRYMUS sp.z o.o. with its registered office in Kraków – 31-202 Kraków ul. Prądnicka 48 lok. 4

b. The organizer appoints a Data Protection Officer who can be contacted in writing via traditional mail to the address 31-202 Kraków ul. Prądnicka 48 lok.4 or e-mail to the following e-mail address: r.kokot@sckz.pl;

c. The Organizer processes Personal Data on the following legal grounds and for the following purposes: Legal basis Purpose of processing Personal Data Art. 6 para. 1 lit. b GDPR Conclusion, performance, control for the purpose and scope necessary to conduct the course, redress arising from the implementation of the course. Article 6 1 lit. f GDPR ensuring protection of information and observance of professional secrets, providing IT, financial and administrative services, providing Personal Data to entities authorized to do so pursuant to legal provisions. Article 6 1 lit. a GDPR as defined in para. 1 above.

d. Personal Data may be transferred to other entities (recipients) such as: a) auditor, auditor, controller, legal or financial advisor, b) banks, c) other entities involved in the implementation of activities related to the subject of the course, d) entities implementing postal services,

e. Personal Data will be stored for the duration of rights and claims arising from the implementation of the course and the period during which the conclusion and implementation of the course may be monitored on the basis of legal provisions. Personal Data will be stored for a longer period than indicated in the previous sentence, if such period results from applicable law. In the scope of processing Personal Data based on the consent given, the Personal Data will be stored until the consent is withdrawn;

f. The participant has the right to:

i. access to Personal Data and receipt of a copy thereof,

ii. rectification of Personal Data,

iii. deletion of Personal Data,

iv. restrictions on the processing of Personal Data,

v. object to the processing of Personal Data,

vi. transfer of Personal Data;

g. The Participant has the right to withdraw consent to the processing of Personal Data by the Organizer at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal;

h. The participant has the right to lodge a complaint with the supervisory body (the President of the Office for Personal Data Protection);

i. It is mandatory to provide Personal Data, the processing of which will take place on the basis of legal provisions, without the need to obtain consent for this processing, and the consequence of not providing it will be the inability to achieve the purpose and scope necessary to conduct the course. Providing other Personal Data is not a statutory or contractual obligation, it is voluntary, however, the result of refusal to provide it will not be possible to achieve the individual purposes referred to in paragraph above,

j. The participant will not be subject to a decision based on automated processing, including profiling.

k. The participant is responsible for providing or using personal data obtained from the Organizer contrary to the content of the course, and in particular for providing data to unauthorized persons. All costs and claims arising from this are charged to the Participant.

l. To ensure the appropriate type of security of personal data, the Administrator in accordance with art. 32 para. 1 RODO has implemented the following technical and organizational security measures: • wardrobes in lockable rooms, • access to rooms only for the Administrator and authorized persons, • installation of security software, • computer security with an access password, • intrusion detection system.

 

§ 7 Final provisions

1. All issues not included in the Regulations shall be settled by the Organizer.

2. Application to participate in the Course is tantamount to acceptance of these Regulations.

3. The organizer reserves the right to make changes to these Regulations in writing.

4. The Regulations shall enter into force on the day of recruitment by the Organizers.

5. These Regulations are available on the Organiser’s website.